img

Margin Analysis

در پنجره " Margin analysis" اطلاعات مربوط به وضعیت حساب نشان داده می شود.

این پنجره را میتوان از این طریق باز کرد: پنجره اصلی > نمایش > وضعیت حساب.

در این پنجره مشخصات زیر را می توان دید:

  • بالانس حساب (Account balance) - مقدار موجود کاربر در حساب تجاری
  • سود/ضرر (Profit/Loss) - مجموع نتایج (سود یا ضرر) که بر حسب همه معاملات باز تغییر می کند
  • بالانس با داده های معاملات باز (Equity) -  مقدار موجود کاربر در حساب تجاری بر حسب داده های ضرر و سود تمام معاملات باز
  • مارجین (Margin) - مقدار موجودی, به عنوان اعتبار برای پشتیبانی از معاملات باز
  • مارجین آزاد (Free margin) - مقدار مجودی آزاد, که می توان به عنوان اعتبار برای باز کردن معاملات جدید استفاده کرد
  • حجم کل قابل معامله (Total available position) - حداکثر حجم معامله, که می توان بر حسب موجود آزاد hk[hl nhn
  • اعتبار (Leverage) -  اعتباری که کمپانی برای حساب تجاری متقبل می شود-