img

Account History Report

Cửa sổ "Account history" cho xem những giao dịch cũ trong tài khoản.

Để mở cửa sổ này có thể gọi qua menu chính – Hình thức/Vị trí mở.

Cửa sổ này có những cột sau::

 • Operation ID – Mã số giao dịch từ server;
 • Instrument - Tên gọi của dụng cụ kinh tế;
 • Volume1 - Số lượng ngoại tệ thứ nhất;
 • Volume2 - Số lượng ngoại tệ thứ hai;
 • Price – giá giao dịch;
 • Date/Time – Ngày/Giờ giao dịch;
 • Bal. volume - lãi/thua lỗi (kết quả) tính bằng ngoại tệ gốc;
 • Type – Kiểu giao dịch;
 • Reference – thông tin giao dịch bổ xung – mã số giao dịch server, những giao dịch liên quan…;
 • Lock – chế độ Khóa (Lock) cho giao dịch ( Yes/No );
 • Order – mã số lệnh server;
 • Login – tên đăng nhập, mà giao dịch này đã được hoàn thành;
 • By broker – mã số giao dịch của người môi giới.

Để mở menu dụng cụ ta có thể ấn chuột phải vào dụng cụ ta sẽ có những lệnh như sau:

 • Make deal – mở cửa sổ giao dịch (mở vị trí);
 • Chart – mở cửa sổ biểu đồ;
 • Set order – mở cửa sổ đặt lệnh;
 • Quick deal window – mở cửa sổ giao dịch nhanh;
 • Stop history loading – dừng tải thông tin cũ;
 • Filter – chọn lựa thông tin;
 • Columns – điểu chỉnh cột;
 • Settings – điều chỉnh các chức năng khác của Terminal.

Những cột thông tin có thể được điều chỉnh từ menu Cột và Dòng. Còn các cột thì có thể thay đổi vị trí bằng cách giữ chuột và di chuyển đến vị trí cần. Độ rộng của cột cũng có thể thay đổi bằng cách giữ chuột và di chuyển sang hai bên tùy ý.

Những kiểu giao dịch:

 • Open position;
 • Reopen position;
 • Position profit/loss;
 • Close position (full);
 • Close position (partial);
 • Unlock position;
 • Swap;
 • Correction;
 • Commission;
 • Deposit;
 • Withdraw;
 • Close by mean delta;
 • Close by short margin.

Người sử dụng có thể xem những thông tin cũ theo tùy chọn, có thể chọn theo thời gian, theo kiểu giao dịch, theo ngoại tệ … Để đặt ra tiêu chuẩn chúng ta có lệnh “Filter”, ấn chuột phải ở trong cửa sổ “Account history filter”. Hơn nữa, việc tải thông tin cũ theo tiêu chuẩn đó sẽ được thực hiện sau khi đóng cửa sổ đó. Nếu thông tin tải qua lâu, chúng ta có thể dừng lại bằng lệnh “Stop history loading”. 帐户历史记录