img

Purpose of the Terminal

Chương trình Terminal Giao dịch được gài lên máy tính người tiêu dùng để giải quyết những bài toán như sau:

 

  • Biết định giá từng giây một;
  • Tạo và xử lý các lệnh giao dịch ( mở vị trí, tạo lệnh và v.v);
  • Quản lý tình hình những vị trí mơ và lệnh giao dịch;
  • Dùng biểu đồ và chỉ thị để phân tích ra những chiến thuật cố lợi riêng cho mình;
  • Quản lý tài khoản.