img

How to Change the Password

Thông qua Settings->change menu ở menu chính, người dùng có thể mở cửa sổ để thay đổi mật mã. Trong cửa sổ, bạn phải điền mật mã cũ rồi ấn “Ok” hoặc “Cancel” để hủy bỏ”.

Xong rồi server phải gửi lại cửa sổ “Account confirmation” với những dòng chữ tương tự như khi tạo tài khoản mới với mật mã mới.

Tương tự, lệnh “Change phone password”, bạn có thể thay đổi mật mã theo số điện thoại