img

How to Close the Opened Position

Sau khi lệnh thực hiện xong, thì kết quả sẽ là mở (đóng) một vị trí nào đó. Vị trí đó có thể mở ngược giao dịch, ví dụ vị trí mở đang có địa vị là mua thì xong khi thực hiện lệnh sẽ mở thêm vị trí đấy với địa vị bán. Tổng của hai vị trí đó có thể cộng lại với nhau trong trường hợp không khóa ( unlock), và trường hợp này còn được gọi là cân bằng giao dịch

Cửa sổ đóng vị trí “Close position” có thể mở qua menu chính.

Trong cửa sổ đó người dùng có thể thấy dòng chữ “CLOSE” va bên cạch là giá đóng ( nếu vị trí được mở với phương hướng BUY thì khi đóng sẽ với giá ASK, còn SELL thì BID), giống thông tin về dụng cụ kinh tế, số ID từ server, tổng số tiền bằng ngoại tệ thứ nhất, tổng số tiền bằng ngoại tệ thứ hai.

Và đánh dấu vào “By any price” thì lệnh này sẽ đóng vị trí với bất kì giá nào có thể, hoặc đánh dấu vào “Deviation” để ghi điểm giá chênh lệch có thể bán hoặc đánh dấu “Any” bất cứ giá nào.

Để đóng người dùng chỉ cần ấn nút “CLOSE”, rồi sau đó đợi câu trả lời từ server.

Có thể đóng đối thoại bằng nút “Cancel”.