img

Information Windows

Để tạo ra sự thuận tiện khi sử dụng tài khoản ta có các cửa sổ thông tin đưa ra những thông tin cần thiết. Ta có những loại cửa sổ thông tin như sau:

  • Định giá hiện tại / Market Watch;
  • Hoa tiêu / Navigator;
  • Trạng thái tài khoản / Margin analysis;
  • Tổng vị trí được mở / Sum open positions;
  • Những vị trí mở / Open positions;
  • Lịch sử tài khoản / Account history;
  • Lệnh / Orders;
  • Lịch sử lệnh / Orders history;
  • Yêu cầu rút tiền / Withdrawal requests;
  • Nhật kí biến động /Activity log.