img

Printing

Bạn có thể in các biểu đồ và các thông tin từ Terminal thương mại. Các chức năng in ấn trực tiếp và “Xem trước khi in” cho tất cả các tài liệu.

Các tài liệu sau đây có thể được in :

Biểu đồ

Tổng vị trí mở

Các vị trí mở

Đặt lệnh

Rút tiền theo yêu cầu

Cảnh báo

Báo cáo lịch sử tài khoản

Báo cáo lịch sử lệnh

Mỗi cửa sổ bao gồm các lệnh sau:

In ấn

Xem trước khi in