img

How to Set OCO Order

بعد از انتخاب "OCO" (One Cancel Other - یکی دیگری را لغو می کند) در پنجره دیالوگ از لیست پیشنهادی می بایست ابزار مالی مورد نیاز را انتخاب نمایید. نرخ جاری این ابزار  ( Bid/Ask ) در زمینه جداگانه ای در پنجره نشان داده می شود.

همچنین مدت زمان مورد نظر را انتخاب می نماییم (GTC یا  Daily).

در ادامه برای اولین اوردر (اوردر معمولی در حال انتظار) اطلاعات زیر را وارد می نماییم:

  • قیمت برای شروع کار اوردر
  • مقدار(حجم) در ارز معامله
  • جهت معامله  BUY یا SELL
  • رژیم Lock (قرار دادن تیک در گزینه LOCK)

و در ادامه اوردر دوم (اوردر معمولی در حال انتظار) را نصب می نماییم:

  • قیمت برای شروع کار اوردر
  • مقدار(حجم) در ارز معامله
  • جهت معامله  BUY یا SELL
  • رژیم Lock (قرار دادن تیک در گزینه LOCK)

به خاطر داشته باشید که اوردر های متصل Take-profit و Stop-loss , در کنار این اوردر ها نمی توان نصب نمود.

در قسمت پایینی پنجره شرح به صورت متن در باره مشخصات اوردر ها منصوبی توسط کاربر داده می شود.  برای اطمینان در فعالیت های خود , می بایست توضیحات داده شده را با عملکرد منتظره سرور مقایسه نمایید.

بعد از دادن همه مشخصات درخواستی, لازم است که بر روی دکمه “Ok” کلیک نمایید. (برای لغو کردن مراحل نصب اوردر لازم است که بر روی “Cancel”). دیالوگ تا زمان دریافت جواب از سرور تجاری قفل می شود.

در آینده , زمانی که قیمت تا یکی از اوردر های نصب شده برسد , اوردر ها شروع به کار خواهند کرد , و یکی از اوردر ها دیگری را بصورت اتوماتیک حذف می نماید.