img

Auto hide

اطلاعات پنجره ها همچنین روش Auto Hide را دارند . در این روش اطلاعات پنجره قابل مشاهده است فقط وقتی مکان نمای mouse در پنجره ها به حالت ثبت علامت می باشد. پنجره قابل مشاهده باقی می ماند تا زمانی که مکان نما روی پنجره باشد و وقتی که مکان نما از روی پنجره کنار میرود ناپدید می شود .برای روشن کردن روش کمین اتوماتیک icon (Auto Hide) با فشار دادن (شکل ان مثل دکمه است) در بالای گوشه ی راست از اطلاعات صفحه ی قابل نمایش است برای خاموش کردن روش کمین اتومات (Auto Hide) با فشار دادن icon (شکل این کلید مثل دکمه ی کناری راه ) و اطلاعات پنجره قابل رویت می باشد.