img

News

پنجره "اخبار" از طریق منوی اصلی "نمایش" باز می گردد

" -   "با حالت پیش فرض دریافت اخبار در ترمینال تجاری خاموش میباشد. از طریق منوی "تنظیمات
ترمینال " - اخبار" - می توان دریافت اخبار را فعال کرد.
در پنجره ای که باز می شود می توان دریافت اخبار را فعال کرد,زمان و مدت تمدید آتوماتیک اشتراک را مشخص کرد, پارامتر های ذخیره اخبار(مدت ذخیره و حداکثر تعداد اخبار ذخیره شده) را تعیین کرد.

پنجره اخبار مداوم با اخبار جدید پر می شود. این پنجره می تواند 2 بخش داشته باشد. در بخش بالا سطر های اخبار,در هر سطر - یک خبر با قسمت های: زمان,عنوان, منبع,زبان.
در بخش پایینی متن کامل خبر قرار دارد.با دو بار کلیک سمت راست ماوس بر روی سطر خبر متن کامل خبر قابل مشاهده می گردد.

منویی که در بخش اخبار با کلیک کردن سمت راست ماوس این امکانات دارد:

- محتوای خبر - متن کامل خبر
- نشان دادن متن خبر - به حالت بخش دوم پنجره
- پاک کردن همه اخبار؛
- انتخاب کردن منبع اخبار؛
- انتخاب کردن زبان اخبار؛
- چاپ؛
- پیش نمایش؛
- ستون ها - نشان دادن سطر های اخبار؛
- تنظیمات اخبار؛

حساب تجاری دریافت اخبار را به صورت رایگان یا با پرداخت وجهی, داشته باشد. اگر موجودی حساب بیشتر از مبلغ معین باشد, اخبار به صورت رایگان در اختیار این حساب قرار می گیرد. اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ معین باشد, پرداخت برای فعال کردن دریافت اخبار(برای مدت مشخص) از موجودی حساب انجام خواهد شد. در هنگام فعال کردن دریافت اخبار درخواست پرداخت به کاربر ارایه می گردد, کاربر میتواند پرداخت را تایید نماید یا اینکه  از پرداخت انصراف کند. اگر در تنظیمات اخبار تمدید آتوماتیک اشتراک دریافت اخبار تعین شده باشد, در این صورت پرداخت  از طریق موجودی حساب انجام خواهد شد. پرداخت برای دریافت اخبار در صورت حساب, حساب تجاری به عنوان عملیات "Comission"  درج خواهد شد.
در حال حاضر, اگر موجودی حساب کمتر از 50 دلار باشد, اشتراک دریافت اخبار با مبلغ 3 دلار برای 30 روز در اختیار کاربر قرار می گیرد, با داشتن موجودی بیشتر از 50 دلار دریافت اخبار رایگان می باشد.