img

Purpose of the Terminal

ترمینال مشتریان بر روی کامپیوتر استفاده کننده نصب می شود و برای مسائل اصلی زیر طراحی شده است:

 

  • برای دریافت کردن قیمت ها در زمان جاری
  • تشکیل دادن و رجوع فرمان ها برای اجرای عملیات های تجاری (باز کردن معمله و گذاشتن اردرها و غیره)
  • هدایت کردن حساب های باز و اردرها(دستورات)
  • عملی کردن مشخصات انالیز وارد شده با استفاده از نمودار ها و اندیکاتور های فنی انالیز
  • دریافت کردن سوابق حساب , معاملات و دستورات