img

Market Order in the “Quick deal Window"

برای انجام دادن معامله در جفت ارز پنجره ساده ای با نام "نام جفت ارز - Deal" وجود دارد. ای پنجره از طریق منوی مقارن "در گزینه با جفت ارز درخواستی" با فرمان "Quik deal window" , و راه های ذکر شده در زیر می توتند باز شود:

  • از طریق پنجره اطلاعاتی "هدایتگر" , "قیمت های جاری" , "جمع معاملات باز" , "معاملات باز" , <>" , "اوردرها" , <>
  • از طریق "نمودار" متابق با جفت ارز

در این پنجره کاربر اندیکتاتور (نام) جفت ارز مشخصی و دو قیمت پیشنهادی Ask و Bid برای خرید یا فروش و متقابلا (بطور مستقیم بر روی کلیدهای "خرید -BUY" و "فروش -SELL" مشاهده می نماید. رزیم "Lock" بوسیله علامت زدن در گزینه مخصوص با نام "»خزن" انجام می شود.

با تفاوت از "Make deal" در اینجا گزینه برای قرار دادن اوردر های متصل و فعال کردن اجازه انحاف یافتن از قیمت , وجدو ندارد.

  برای پایان بخشیدن به معامله فراهم کردن حجم ارز معامله ضروری می باشد, بعد از آن می بایست بر روی کلید "فروش -SELL" یا "خرید -BUY" , کلیک کرد. چنجره معامله تا رسیدن جواب از سرور تجاری قفل می شود. نتیجه انجام شدن معامله در چنجره اطلاعاتی جداگانه ای , (و همچنین برای عملیات بوسیله <> ), وارد می شود.