img

How to Set Pending Order

برای نصب اوردرها دیالوگی در پنجره "اوردرها(دستورات)" در نظر گرفته شده است. این دیالوگ از راه های زیر می تواند گشوده شود:

  • بوسیله منوی مقارن (در سطر مصادف با ابزار مالی) فرمان “Set order” در پنجره های اطلاعاتی “Navigator-هدایتگر”, «Market watch-قیمت های جاری», «Sum open positions- مجموع معاملات باز», «Open positions-معاملات باز», «Account history-صورت حساب», “Orders-سفارشات”, «Orders history-گزارش سفارشات»;
  •   در منوی مقارن بوسیله فرمان “Set order”  در "Chart-نمودار"
  • بوسیله شاخص “Trade” در منوی اصلی - قسمت “Set order” (در اینجا لازم است که جفت ارز را در ادامه انتخاب کرد)

بعد از گشودن پنجره دیالوگ “Orders-سفارشات” انتخاب کردن پایه گذاری (در بالای پنجره) با نوع اوردر نصب شده “Pending-در حال انتظار" , “OCO”; “Activation-فعال کننده" , ضروری می باشد.