img

How to Delete an Order

برای حذف اوردر غیر فعال یا فعال , کاربر در پنجره اصلی گزینه «Orders» و بعد منوی مقارن را انتخاب منماید و سپس با استفاده از کلید سمت راست موس بر روی اوردر مورد نظر کلیک کرده, و گزینه "حذف" (“Delete”) را انتخاب می نماید. در ادامه پنجره تاییدکردن درستی تصمیم اخذ شده (بله یا خیر) را می بایست تاییید کرد. دیالوگ تا زمان دریافت جواب از اوردر قفل می شود.

بخاطر داشته باشید که با حذف کردن یکی از اوردر های متصل, تمامی اردرهای مرتبط با آن اوردر حذف می شوند. این برای اوردر های “OCO” ,فعال شونده می باشد. و همچنین برای Take-profit و Stop-loss در ارتباط با اردر “Pending" می باشد.