img

Alerts

پنجره «هشدارها» در گزینه «نمایش» قرار دارد.

هشدار صدا دار با پیغام کتبی در منوی «هشدارها» توسط دستور «اضافه کردن هشدار» برقرار می شود.

بعضی از هشدارها می توان توسط منوهای از جمله «قیمت های جاری» , «معاملات باز», «سفارشات», «نمودار» توسط دستور «اضافه کردن هشدار» برقرار کرد.

عملیات از جمله تعویض, لغو, متوقف کردن و از سر گرفتن هشدارها توسط منوی « هشدارها»انجام می شوند.

مرحله اضافه کردن هشدار سه اقدام را شامل می باشد (یا دو اقدام بعضی اوقات).

اقدام 1. از قهرست ارائه شده رویداد مورد نظر را انتخاب کنید:

• از سرگیری وصل با سرور;
• قطع وصل با سرور;
• Short margin;
• رسیدن به گرو تعریف شده;
• انجام فعالیت انتقالی;
• فعال سازی دستور;
• فعال سازی فاصله T/S;
• انجام دستور;
• رسید به نرخ تعریف شده;
• تغییر نرخ;
• رسید به سود/ضرر تعریف شده;
• رسیدن زمان تعریف شده.

اقدام 2. شرایط تعریف شده و تنظیمات رویداد انتخاب شده را برقرار کنید.

اقدام 3. خاصیت عمومی را برقرار کنید

• پیغام کتبی;
• فایل صدا دار را انتخاب کنید;
• مقدار تکرار و فاصله بین هشدارها;
• اتمام هشدار;
• مهلت هشدار در ثنیه (از موقع برقراری).