img

Information Windows

برای آسایش تجارت و اداره حسابها ترمینال تجاری چند پنجره اطلاعاتی دارد که اطلاعات مختلفی را دارا می باشد.
پنجره های اطلاعاتی:

 - قیمتهای جاری / Market Watch;
 - هدایتگر / Navigato;
 - تحلیل مارجین (موجودی حساب) / Margin analysis;
 -  جمع معاملات باز / Sum open positions;
 -  معاملات باز / Open positions;
 -  صورت حساب / Account history;
 -  سفارشات / Orders;
 -  گزارش سفارشات / Orders history;
 -  برداشت وجه / Withdrawal requests;
 -  رویدادهای حساب / Activity log;
 -  اخبار / News;

برای دریافت اخرین اطلاعات  در مورد   صورت حساب و گزارش سفارشات پنجره های انرا باید مجددا در آورد. دیگر پنجره ای اطلاعاتی در زمان آنلاین تغییر می کند.