img
Khởi động phần mềm giao dịch
 

Khởi động phần mềm giao dịch

 • IFC Markets
 • Infin Markets
img

NetTradeX PC

img

NetTradeX Advisors

img

NetTradeX iOS

img

NetTradeX Android

img

NetTradeX Mobile

Phiên bản hiện tại:

  june 7.2002
  5,4mb

   june 7.2002
   5,4mb

    june 7.2002
    5,4mb

     june 7.2002
     5,4mb

      june 7.2002
      5,4mb

      Loại lệnh phổ biến:Stop Loss, Take Profit, Pending, OCO, Activation
      Trailling stop:Server side
      Kết nối đến proxy:imgimgimgimgimg
      Tạo yêu cầu rút tiền:imgimgimgimgimg
      Bước khối lượng:0.01 units of the base currency (asset)
      Lệnh Lock:imgimgimgimgimg
      Hỗ trợ nhiều màn hình:imgimgimgimgimg
      Dụng cụ phân tích kỹ thuật:imgimgimgimgimg
      Mẫu khung gian làm việc có sẵn:imgimgimgimgimg
      Mâu biểu đồ:imgimgimgimgimg
      Giao dịch toán tính:imgimgimgimgimg