img
Việc chỉnh sửa danh mục của các công cụ tài chính

Customizing the list of financial instruments

Trong cửa sổ “Định giá hiện tại” hoặc trong mục “Hoa tiêu” hoặc từ danh mục chức năng “Giao dịch” có thể thực hiện như sau:

  • ”Những dụng cụ đang sử dụng”- mục cửa sổ hộp thoại để chỉnh sửa danh sách các dụng cụ sử dụng.
  • “Danh mục dụng cụ”- cửa sổ hộp thoại để nhận thông tin về tất cả dụng cụ có sẵn.

Danh sách các công cụ tài chính có thể không bao gồm tất cả những cái có sẵn. Nếu bạn muốn thêm bất cứ công cụ ( cặp ngoại tệ) từ toàn bộ danh sách, bạn cần phải vào hộp thoại chỉnh sửa danh mục của công cụ tài chính, nhấn phím “Thêm”. Hộp thoại “Danh mục dụng cụ” có thể chọn những công cụ cần thiết mà bạn muốn áp dụng và bấm vào nút “ Cho dụng cụ vào sử dụng”.