img

How to Open Demo Account

Người sử dụng mở tài khoản Demo qua Terminal- cửa sổ danh mục chính“Tập tin” - ”Mở tài khoản mới. Đầu tiên trước khi cửa xuất hiện cho người sử dụng“Chọn loại tài khoản” với 3 dạng - “Tài khoản Demo ”, “Tài khoản Real” và"Tạo tên đăng nhập". Cần đánh dấu vào phần “Tài khoản Demo” và nhấn “Kế tiếp >”.

Kế tiếp cửa sổ xuất hiện "Tài khoản demo mới đang mở", gồm các thông tin tài khoản (các trường hợp bắt buộc được đánh dấu “*”):

 • Tên *;
 • Họ *;
 • Nước *;
 • Thành phố *;
 • Tiểu bang/Vùng *;
 • Địa chỉ bưu điện *;
 • Địa chỉ E-Mail *;
 • Điện thoại ;
 • Format E-Mail ;
 • Đòn bẫy ;
 • Ký quỹ.

 

Sau khi nhập tất cả các thông tin cần thiết, vui lòng nhấn “Hoàn thành” (nút “Hủy bỏ” tạm dừng hộp thoại). Nếu gặp bất cứ trường hợp bắt buộc nào đó thì thông báo về lỗi sẽ xuất hiện. Vui lòng điền thông tin còn thiếu.

Kế tiếp xuất hiện cửa sổ «Tạo không gian làm việc», trong đó người dùng có thể chọn trước mẫu tạo không gian làm việc. Trong phần«Lựa chọn nguồn» cần phải chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng hoặc đánh dấu vào mục “Để trống” nếu bạn muốn sử dụng các thiết lập tiêu chuẩn mặc định. Sau khi chọn nguồn cần phải đặt tên mẫu mới và nhấn «Kế tiếp». Để ngừng hộp thoại vui lòng nhấn “Hủy bỏ”.

Kế tiếp cửa sổ thông tin tài khoản của bạn xuất hiện gồm:

 • Tài khoản ID ;
 • Tên đăng nhập ;
 • Mật mã;
 • Mật mã điện thoại ;
 • Bảng đánh đấu được ghi với dòng“Vâng, tôi chắc chắn dữ liệu đã được lưu giữ”;
 • Bảng đánh dấu được ghi với dòng “Ghi nhớ mật mã” – nếu dánh dấu vào thì mật mã sẽ được lưu giữ trên máy tính của người sử dụng và mỗi lần đăng nhập không cần nhập lại mật khẩu.

 

Kế tiếp nhấn  “Ok” và tài khoản Demo sẽ được tạo