img

How to Log In into Account

Sự xác thực và ủy quyền, nghĩa là việc truy cập vào tài khoản thông qua Login (tên đăng nhập) và mật khẩu, người dùng thực hiện qua cửa sổ“Navigator ( hoa tiêu)” và cửa sổ danh mục ”Тerminal giao dịch”/”Đăng nhập”. Bằng cách nhấp chuột trái “Đăng nhập” danh sách tên đăng nhập được mở ra mà việc liên kết với người sử dụng Terminal. Qua danh mục ở việc chọn tên đăng nhập ( nhấp chuột phải vào dòng thông tin đăng nhập) danh sách nhóm lệnh được mở ra, và từ đó chúng ta chọn nhóm lệnh "Kết nối" (nếu tên đăng nhập đã có sẵn thì lệnh "Kết nối" trong danh sách sẽ không thể đăng nhập). Lệnh này cũng nhấp 2 lần chuột vào dòng thông tin đăng nhập. Cửa sổ hộp thoại được mở ra “kết nối đến máy chủ giao dịch” ( xác định địa chỉ máy chủ, cổng và tên đăng nhập , cũng như với khả năng chọn lựa không gian làm việc ) [Изменено] và người sử dụng chọn mật khẩu để truy cập vào tài khoản.

Nếu tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu không đúng thì bạn cần xem thông báo về lỗi, và sau đó bạn cần đánh lại tên đăng nhập và mật khẩu.

 

Sauk hi nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vui lòng nhấn“Ok” và kết nối đến máy chủ – và kết nối giao dịch trong tài khoản của bạn. Khi bạn nhấn “Hủy bỏ” và kết nối sẽ dừng lại. Cửa sổ hộp thoại được đóng lại.

Nếu bạn đánh dấu vào bảng“Ghi nhớ mật khẩu”, thì khi kết nối vào tài khoản trong lần sau bạn sẽ không cần nhập mật khẩu do mật khẩu được lưu giữ trên máy tính của bạn. Bạn sẽ chỉ cần xác nhận việc đăng nhập.

Lưu ý! Vui lòng không lưu mật khẩu trên máy tính có quyền truy cập chia sẻ. Nếu không, 1 ai đó có thể lợi dụng và truy cập vào tài khoản trên máy tính của bạn.