img

How to Work with Charts

Để dùng những lệnh làm việc với biểu đồ ấn vào thẻ (Tab) “Tool bars” trong cửa sổ chính của Terminal hoặc gọi menu chuột phải ở trong biểu đồ.

Từ menu chuột phải trong cửa sổ “Chart” có những lệnh như sau:

 • Set indicator – để cài đặt và vẽ chỉ thị phân tích kỹ thuật;
 • Indicator’s list – mở ra cửa sổ với tên của dụng cụ kinh tế và danh sách chỉ thị đang sử dụng;
 • Type – kiểu biểu đồ (kiểu vẽ) – Bar, Candle, Line, Tick;
 • Interval – thời hạn cập nhật (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1);
 • Show positions – mức giá mở vị trí hiện thị bằng đường ngang;
 • Show orders – mức giá những lệnh bật hiển thị bằng đường ngang;
 • Indent – cách lề bên phải trục giá;
 • Auto price scale – tự điều chỉnh kích cỡ theo trục giá – nếu được đặt thì đường biểu đồ sẽ được điều chỉnh nằm gọn trong biểu đồ;
 • Auto scroll to market – khi có giá mới từ server thì biểu đồ sẽ tự động chạy đến giá cuối;
 • Grid – đặt lưới trên biểu đồ;
 • Make deal – mở cửa sổ giao dịch;
 • Set order – mở cửa sổ đặt lệnh;
 • Quick deal window – cửa sổ giao dịch nhanh;
 • Chart – cài đặt thời hạn (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1);
 • Settings – điều chỉnh các chức năng khác của Terminal.

Những lệnh Indent, Auto price scale, Auto scroll to market, Grid, Show positions và Show orders có hai giá trị bật và tắt.

Đối với biểu đồ ta có thể thao tác bằng chuột:

 • Kích cỡ - chỉnh to hoặc bé biểu đồ theo trục giá hoặc trục thời gian. Để thực hiện, giữ chuột trái và kéo vào hướng ta cần. Để tự động thay đổi kích cỡ có thể bật “Auto price scale”.
 • Chuyển – di chuyển biểu đồ. Ta phải giữ trái chuột và đưa đến vị trí cần chuyển; khi tải thông tin từ server về thì biểu đồ sẽ tự khóa và khi nào tải xong sẽ có thể di chuyển tiếp. Nếu để cho tự chạy về giá cuối thì bật “Auto scroll to market”. Nếu cần quay lại về điểm cũ nhanh, ta bật “Indent” và chọn “Auto scroll to market”.

Ta có thể điều chỉnh đường xu hướng (dụng cụ làm việc với biểu đồ) và vạch mức. Để thực hiện, kích đúp vào đường xu hướng (dụng cụ làm việc với biểu đồ) hoặc vạch mức rồi sau đó sẽ tự động chuyển về chế độ điều chỉnh. Sau đó có thể :

Chuyển đường xu hướng (dụng cụ làm việc với biểu đồ), ấn vào một trong hai đầu (điểm đầu, cuối), giữ chuột trái rồi kéo dài tùy ý.

Chuyển đường xu hướng (dụng cụ làm việc với biểu đồ) ấn vào điểm giữa bất kỳ, giữ chuột trái rồi di chuyển đến nơi cần.

Để xóa đường xu hướng ấn chuột phải rồi chọn “Danh sách dụng cụ làm việc với biểu đồ”, đánh dấu đường xu hướng cần xóa.

Để xóa tất cả đường xu hướng, ấn chuột phải rồi chọn “Danh sách dụng cụ làm việc với biểu đồ”, và chọn “Xóa tất cả”.