img

How to Set Activation Order

Sau khi chọn “Activation” trong cửa sổ đó phải chọn dụng cụ kinh tế. Giá hiện tại cho ngoại tệ sẽ hiện ra ở cửa sổ riêng.

Sau đó cài đặt:

 • giá khởi động (Activating price);
 • thời hạn (Duration) – GTC hoặc Daily;
 • chế độ “OCO” đánh dấu trong dòng (nếu sau đó bạn đã đặt them lệnh).

Sau đó cài đặt lệnh thứ nhất (thường là lệnh đợi):

 • giá khởi động;
 • tổng số tiền tính bằng ngoại tệ;
 • xu hướng – BUY hoặc SELL;
 • chế độ lock (đánh dấu dòng “lock”).

Nếu sau đó cần thực hiện thêm lệnh nữa thì đánh dấu vào “Order2” và cài đặt cho lệnh thứ hai (thường là lệnh đợi):

 • giá khởi động;
 • tổng số tiền tính bằng ngoại tệ;
 • xu hướng – BUY hoặc SELL;
 • chế độ lock (đánh dấu dòng “lock”).

Còn những lệnh bổ xung như Take-profit và Stop-loss không đặt với lệnh này.

Ở bên dưới cửa sổ sẽ xuất hiện ô cài đặt về những lệnh đang sử dụng. Để chắc chắn với việc đang làm bạn nên so sánh lại với câu trả lời từ server.

Sau khi đã làm xong hãy ấn nút “OK” (để hủy bỏ thì ấn nút “Cancel”). Cửa sổ sẽ bị khóa cho đến khi nhận được câu trả lời từ server.

Sau đó khi nào giá đạt đến một điểm nhất định đã được đặt trong lệnh “Activition” thì một lệnh sẽ hoạt động còn lệnh thứ hai cũng se hoạt động nếu được cài đặt trước. Nếu lệnh đó được đặt kí hiều OCO thì sau đó nếu giá đạt đến một điểm nhất định thì một trong hai lệnh sẽ bị xóa.