img

How to Set OCO Order

Sau khi chọn “OCO” (One Cancel Other – một lệnh hủy bỏ lệnh khác) trong cửa sổ đó phải chọn dụng cụ kinh tế. Giá hiện tại cho ngoại tệ sẽ hiện ra ở cửa sổ riêng.

Sau đó cài đặt thời hạn (Duration) – GTC hoặc Daily.

Sau đó cài đặt lệnh thứ nhất (thường là lệnh đợi):

  • giá khởi động;
  • tổng số tiền bằng ngoại tệ giao dịch;
  • xu hướng – BUY hoặc SELL;
  • chế độ lock (đánh dấu dòng “lock”).

Sau đó cài đặt lệnh thứ hai (thường là lệnh đợi):

  • giá khởi động;
  • tổng số tiền bằng ngoại tệ;
  • xu hướng – BUY hoặc SELL;
  • chế độ lock (đánh dấu dòng “lock”).

Còn những lệnh bổ xung như Take-profit và Stop-loss không đặt với lệnh này.

Ở bên dưới cửa sổ sẽ xuất hiện ô cài đặt về những lệnh đang sử dụng. Để chắc chắn với việc đang làm bạn nên so sánh lại với câu trả lời từ server.

Sau khi đã làm xong hãy ấn nút “OK” (để hủy bỏ thì ấn nút “Cancel”). Cửa sổ sẽ bị khóa cho đến khi nhận được câu trả lời từ server.

Sau đó khi nào giá đạt đến một điểm nhất định đã được đặt trong lệnh “OCO” thì một lệnh sẽ hoạt động còn một lệnh sẽ bị xóa.