img

How to Set Waiting Order

Sau khi chọn ô “Pending” phải chọn dụng cụ kinh tế. Định giá hiện tại (Bid/Ask) sẽ xuất hiện ở cửa sổ riêng.

Sau đó đặt:

  • thời hạn – GTC hoặc Daily;
  • giá khởi động;
  • số tiền bằng ngoại tệ giao dịch;
  • xu hướng – BUY hoặc SELL;
  • chế độ lock (dòng “lock”);
  • lệnh đi kèm Take-profit – đánh dấu trong ô;
  • lệnh đi kèm Stop-loss – đánh dấu trong ô.

Theo yêu cầu chúng ta có thể đặt lệnh đi kèm theo lệnh chính “Take-profit” và phải viết giá. Và chúng ta phải đặt giá bán cao hơn giá gốc và giá mua thấp hơn giá gốc (và lệnh này được gọi là lệnh giới hạn).

Theo yêu cầu chúng ta có thể đặt lệnh đi kèm theo lệnh chính “Stop-loss” và phải viết giá. Và chúng ta phải đặt giá bán thấp hơn giá gốc và giá mua cao hơn giá gốc (và lệnh này được gọi là lệnh dừng).

Và giá của hai lệnh đi kèm theo này không được gần bằng giá gốc quá, server sẽ quy định khoảng cách ngắn nhất, thường thì giá đó bằng giá “Spread”.

Ở bên dưới cửa sổ sẽ xuất hiện những thông báo về cài đặt của người dùng đối với lệnh đang sử dụng. Để chắc chắn thì nên so sánh câu trả lời từ server về.

Sau khi tất cả đã cài đặt xong hãy ấn nút “OK” (để hủy bỏ hãy ấn nút “Cancel”). Cửa sổ sẽ bị khóa đến khi nhận được câu trả lời từ server.