img

Auto hide

Cửa sổ thông tin có chế độ tự ẩn. Trong chế độ này cửa sổ sẽ xuất hiện khi đưa chuột đến và sẽ ở trong trạng thái hiện, chỉ khi nào chuột nằm trong vùng cửa sổ đó.

Để bật chế độ tự ẩn cần phải ấn chuột trái vào biểu tượng (giống hình cái nút) nằm bên góc phải của cửa sổ.

Để tắt chế độ ẩn cửa sổ phải ấn vào biểu tượng (giống hình cái nút nằm ngang), khi đó sẽ không ẩn nữa.