img

Floating mode

Trong cửa sổ giao dịch nhanh và cửa sổ thông tin có thể chuyển sang chế độ nổi và ngược lại. Để thực hiện phải đưa chuột vào đầu lề cửa sổ và giữ chuột trái sau đó di chuyển. Để xác định chỗ của cửa sổ bạn phải bỏ chuột trái ra.

Nếu cửa sổ thông tin nằm trong trạng thái ghép với cửa sổ khác thì qua đầu lề cửa sổ ta chuyển nổi cả khối, ta có thể tách nổi riêng từng cửa sổ ra.

Trong trường hợp cửa sổ giao dịch nhanh có thể gọi qua menu (bằng cách ấn chuột phải) rồi chọn trong đó lệnh nổi và ghép.

Để tránh trường hợp ghép khi chọn chỗ cho những cửa sổ nổi ta cần phải giữ thêm nút Ctrl.