img

Mở tài khoản demo

Để mở tài khoản Demo::

1.Chọn mục «Tập tin –> Mở tài khoản mới» [“File –>Open new account ”] trong menu chính.

2.Trong cửa sổ mới mở «Chọn loại tài khoản» [“Select account type”], chọn – «Mở tài khoản demo» [“Open demo account”].

3. Ấn nút «Tiếp» [“Next”].

4. Trong cửa sổ mới mở «Mở tài khoản demo – bước 1: Thông số tài khoản» [“– 1: ”] điền thông tin cá nhân và thông tin sau:

  • «Tên*» [“First name*”].
  • «Họ*» [“Last name*”].
  • «Quốc gia*» [“Country*”].
  • «Địa chỉ E-Mail*» [“E-Mail Address*”].
  • «Điện thoại» [“Phone number(s)”].
  • «Loại tài khoản» [“Account type”]. Loại tài khoản sẽ không thể thay đổi lại.
  • «Đồn bẩy» [“Leverage”].Đồn bẩy sau này có thể thay đổi.
  • «Nạp tiền vào tài khoản; [“Deposit”]. Có thể thay đổi.

Dòng đánh dấu *,bắt buộc phải điền.

5. Điền mã xác nhận giống trong hình vào ô «Điền mã xác nhận» [“Enter confirmation code”].

6. Ấn nút «Tiếp» [“Next”].

Nếu có ô bắt buộc phải điền mà chưa điền thì sẽ hiện lên lỗi. Dòng chưa điền.

7. Trong cửa sổ «Mở tài khoản demo – bước 2: Thiết lập không gian làm việc» [“New demo account opening – step 2: Creating a new workspace”] trong dòng «Chọn nguồn» [“Select source”] chọn trong danh sách có sẵn hoặc chọn mục «Không» [“Empty”]. Đối với không gian làm việc mới có thể chọn tên hoặc để tên theo mặc định.

8. Ấn nút «Tiếp» [“Next”].

9.Trong cửa sổ «Mở tài khoản demo – bước 3: Tài khoản đã thành lập» [“ New demo account opening – step 3: Account created”] hiển thị thông số tài khoản: ID tài khoản, loại tài khoản, login, mật khẩu và mật khẩu điện thoại. Lưu lại thông tin của mình và đánh dấu «Tôi đã lưu giữ lại thông số» [“Yes, I am sure that this data is saved ”]. Có thể đãnh mục «Lưu giữ mật khẩu» [“Auto save password”], nếu bạn muốn lưu lại mật khẩu vào trong hệ thông và sau này không cần phải điền vào để đăng nhập

10.Thiết lập tài khoản demo vào hệ thống và ấn nút «Xong» [“Done”].