img

Current quotations

Cửa sổ "Market watch" đưa các thông tin đầy đủ về sự định giá dụng cụ kinh tế mà bạn đã chọn.

Cửa sổ có thể mở qua menu chính –hình thức/Đinh giá hiện tại.

Cửa sổ có những cột sau:

 • Instrument – tên dụng cụ kinh tế;
 • Bid – giá mua;
 • Ask – giá bán;
 • Time – thời gian định giá cuối;
 • High – giá cao nhất trong giờ;
 • Low – giá thấp nhất trong giờ.

Menu trong dòng dụng cụ kinh tế ta có các lệnh sau:

 • Make deal –mở cửa sổ giao dịch;
 • Set order – cài đặt lệnh;
 • Quick deal window – mở cửa sổ giao dịch nhanh;
 • Chart – mở biểu đồ (có thể tùy đặt theo từng chế độ riêng);
 • Columns and rows – điều chỉnh cột và dòng;
 • Settings – cài đặt các thông số của Terminal.

Để biểu thị những cột cần thiết ta có thể điều chỉnh trong "Columns and rows".