img

Margin Analysis

Cửa sổ "Margin analysis" cho phép xem những thông tin về tình trạng tài khoản.

Để mở cửa sổ này có thể gọi qua menu chính –hình thức/trạng thái tài khoản.

Cửa sổ này có những thông tin sau:

  • Số tiền trong tài khoản (Account balance) – số tiền hiện có trong tài khoản;
  • Lãi/Thua lỗi (Profit/Loss) – tổng số tiền (lãi/thua lỗi), tổng số tiền có được từ những vị trí mở;
  • Số tiền tính với cả những vị trí mở (Equity) – số tiền hiện có trong tài khoản tính tổng cả vị trí mở;
  • Tiền bảo đảm (Margin) – số tiền huy động vào trong những vị trí mở;
  • Tiền bảo đảm tự do (Free margin) – số tiền huy động để có thể mở vị trí khác;
  • Tổng số tiền cho phép mở vị trí (Total available position) – số lượng lớn nhất có thể cho phép mở vị trí;
  • Vay thấu chi (Leverage) – tỷ lệ vay thấu chi đặt trên tài khoản này.