img

News

Cửa sổ thông tin “Tin tức” được mở từ danh mục cơ bản “Hình thức”. Theo mặc định, việc nhận tin tức trong thương mại Terminal ở chế độ tắt. Để nhận tin tức có thể thông qua danh mục “Điều chỉnh”- “Terminal”- “Tin tức”. Trong hộp thoại bao gồm : tin tức, yêu cầu tự động gia hạn đăng ký, xác định các thông số lưu trữ tin tức ( lưu trữ tối đa thời gian và số lượng lưu trữ tin tức), số lượng tải về tin tức khi bạn kết nối. Cửa sổ tin tức liên tục cập nhật với tin tức mới. Cửa sổ “Tin tức” có thể bao gồm 2 phần. Phần trên với vị trí mỗi dòng tin tức : thời gian, tiêu đề nhà cung cấp, ngôn ngữ. Trong phần dưới của cửa sổ chứa các văn bản đầy đủ của tin tức. Ngoài ra, bấm đúp bên trái chuột trên các dòng cửa sổ với đầy đủ tin tức. Cửa sổ tin tức, ấn nút bên phải chuột chứa các chức năng sau:

  • Nội dung tin tức- cửa sổ với tin tức đầy đủ- hộp thoại với toàn bộ nội dung của tin tức,
  • Hiển thị các nội dung của tin tức,
  • Hủy bỏ tất cả các tin tức,
  • Chọn nhà cung cấp tin tức,
  • Lựa chọn ngôn ngữ tin tức,
  • In,
  • Xem trước,
  • Cột- hiển thị các dòng tin tức trong cột,
  • Điều chỉnh tin tức

Tài khoản có thể nhận tin tức miễn phí hoặc có tính phí. Nếu số dư tài khoản vượt qua một giá trị xác định thì những tin tức có sẵn được cung cấp miễn phí. Chi phí cho các tin tức ( cho một khoản thời gian xác định) được tính trên số dư tài khoản khi liên kết tin tức- trong Terminal sẽ nhắc nhở việc thanh toán và người sử dụng tài khoản có thể xác nhận việc trả tiền hoặc tắt việc nhận thông tin. Nếu việc cài đặt thiết lập tự động gia hạn đắng ký, phí cho các bản tin định kỳ sẽ được tính với số dư tài khoản. Việc thanh toán tin tức sẽ thể hiện trong lịch sử tài khoản ở dạng “Commission”.

Hiện nay, nếu số dư tài khoản dưới 50 USD thì tin tức được trả một khoản phí là 3$ cho 30 ngày, khi số dư tài khoản lớn hơn thì tin tức được cung cấp miễn phí.