img

Withdrawal Requests

Cửa sổ “Withdrawal requests” cho xem những yêu cầu và có những cột như sau:

 • Operation ID – mã số lệnh từ server;
 • Status – trạng thái yêu cầu (active, processing, performed, cancelled by user, rejected by manager);
 • Created – ngày tạo yêu cầu;
 • Closed – ngày hoàn thành hoặc hủy bỏ yêu cầu;
 • Volume – số tiền rút;
 • Currency – ngoại tệ rút;
 • Destination – cách rút tiền, theo người sử dụng chọn;
 • Info – thông tin.

Để mở menu dụng cụ ta có thể ấn chuột phải vào dụng cụ ta sẽ có những lệnh như sau:

 • New request – mở cửa sổ tạo yêu cầu mới;
 • Cancel request – hủy bỏ yêu cầu (nếu đang ở trạng thái bật);
 • Stop history loading – dừng tải thông tin yêu cầu cũ;
 • Account properties – người sử dụng có thể xem thông số của tài khoản, kể cả những địa chỉ (hình thức) thanh toán với người sử dụng;
 • Filter – chọn lựa thông tin;
 • Columns – điều chỉnh cột;
 • Settings – điều chỉnh các chức năng khác của Terminal.

Người sử dụng có thể xem những thông tin cũ theo tùy chọn, có thể chọn theo thời gian, theo kiểu giao dịch, theo ngoại tệ … Để đặt ra tiêu chuẩn chúng ta có lệnh “Filter”, ấn chuột phải ở trong cửa sổ “Withdrawal requests filter”. Hơn nữa, việc tải thông tin cũ theo tiêu chuẩn đó sẽ được thực hiện sau khi đóng cửa sổ đó. Nếu thông tin tải qua lâu, chúng ta có thể dừng lại bằng lệnh “Stop history loading”.