img

System Requirements

  • Máy tính chuyên dụng với vi xử lý Pentium 133 và hơn.
  • Hệ thống điều hành Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
  • Ram từ 64 Mbyte;
  • Chỗ trống trên ổ đĩa cứng – 100Mbyte
  • Một trong những TCP-port phải được mở: 80,21 và 1441.