img

Terminal Settings

Trong “Terminal” (phần “Cài đặt” cửa sổ danh mục chính) có các hộp thoại “ Cài đặt Terminal” với 5 mục:

 • Network – cài đặt server và port ( cổng);
 • Terminal – chọn ngôn ngữ của Terminal;
 • Giao dịch – cài đặt các giao dịch;
 • Tin tức – cài đặt việc nhận tin tức;
 • Phông chữ và màu – cài đặt màu và phông chữ;
 • Các đồ thị – chọn các biểu đồ mẫu và cài đặt lịch sử đồ thị;
 • Windows – chọn loại cửa sổ;
 • Miscellaneous – cài đặt tự động cập nhật phiên bản của Terminal, Các tín hiệu, Việc xuất và cũng như nhiều thứ khác.

 

Cửa sổ “Network” gồm 2 khung cơ bản: “server giao dịch Real, để sử dụng” với danh sách địa chỉ ( port- cổng) truy cập vào server tài khoản Real và “server giao dịch Demo, để sử dụng” với danh sách địa chỉ ( port- cổng) truy cập vào server của tài khoản Demo. Mỗi danh sách được quản lý bởi các phần“Thêm vào”, “Thay đổi”, “Xóa”, “Lên”, “Xuống”, đồng thời ở mỗi địa chỉ được đánh dấu việc ứng dụng. Việc kết nối Terminal đến server bắt đầu từ dòng đầu tiên ( với việc đánh dấu) và trong trường hợp không thành công ( ví dụ như: không liên kết ổn định) được thực hiện chuyển sang địa chỉ trong dòng kế tiếp v.v…Trong bảng“Tự động kết nối lại trong” vài giây do hệ thống thoát khỏi Terminal và đang thử liên kết với server sau khi gián đoạn việc kết nối. Sau khi thay đổi cài đặt nhấn nút“Ok” ( để mà bắt đầu thấy được kết quả có thể nhấn“Chấp nhận”.

Nếu đánh dấu vào“Enable proxy” và nhấn nút“Proxy”, thì hộp thoại “Cài đặt Proxy” (đây là việc cần thiết, nếu máy tính của người dùng thoát khỏi internet thông qua sever proxy), trong bảng cần chỉ rõ địa chỉ của server proxy, cổng, dạng (HTTP, SOCKS5, SOCKS4), cũng như (nếu cần thiết, các bảng này để trống) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào server proxy ( có thể biết thông tin này từ quản trị hệ thống hoặc ISP).

Cửa sổ “Terminal” gồm danh sách cho việc chọn ngôn ngữ Terminal ( nếu ngôn ngữ được thay đổi thì cần phải khởi động lại Terminal.

Cửa sổ “Giao dịch” gồm các phần nhỏ trong bảng để thiết lập trạng thái «mặc định» theo nhiều thông số (đối với hộp thoại“Tạo giao dịch” và “Đặt lệnh”): trong mục“Khóa” bảng “Sử dụng khóa” đối với chế độ Khóa; trong mục “Khối lượng” bảng “Mặc định giá trị” đối với khối lượng lệnh (trong ngoại tệ đầu tiên) và bảng “Spin step” đối với bước thay đổi khối lượng của lệnh «xoay tròn»; trong mục “Rate” bảng“Spin step” đối với bước thay đổi giá«xoay tròn»; trong mục “Lệnh” bảng “thời hạn mặc định” đối với các thời hạn của lệnh.

Cửa sổ“Màu và phông chữ” gồm 4 phần:

 • “Window:“ với danh sách của các cửa sổ thông tin và biểu đồ;
 • “Màu” với 2 cột - “Element” (danh sách các yếu tố của cửa sổ dành cho màu) và “Màu" với bảng màu, thêm vào đó, mỗi bảng đều có thể hộp thoại bảng màu;
 • "Phông chữ" – với nút "Đổi phông chữ" – hộp thoại dành cho các quy định của phông chữ.
 • “Các mẫu” – với khả năng lựa chọn các mẫu màu và phông chữ từ danh sách, cũng như các nút dùng để mở cửa sổ “ Quản lý các mẫu”
 • Người dùng ở trong bất cứ thời điểm nào cũng có thể khôi phục các giá trị mặc định đối với phông chữ và màu bằng cách nhấp vào nút tương ứng trong cửa sổ này.

  Trong cửa sổ “ Đồ thị” người dùng có thể chọn mẫu đồ thị từ danh sách, đồng thời thiết lập lịch sử đồ thị:

  • Chọn chiều sâu của lịch sử đồ thị;
  • Chọn phương pháp giảm lịch sử đồ thị ( sau khi đóng server, trước khi kết nối với server, chỉ dùng bằng tay);
  • Giảm bớt lịch sử đồ thị đến chiều sâu mặc định;
  • Xóa tất cả lịch sử đồ thị.

  Trong “Windows” người dùng có thể chọn 1 trong 3 loại cửa sổ đã mở theo mặc định (bảng trong danh mục, bảng nổi, tự do kéo bảng ) dành cho các loại cửa sổ biểu đồ, các cửa sổ giao dịch nhanh, các cửa sổ báo cáo lịch sử tài khoản và các cửa sổ báo cáo lịch sử lệnh.

  Cửa sổ "Miscellaneous" gồm 3 рhần.

  Рhần “Cập nhật” với bảng: “Cho phép tự động cập nhật” – nếu đánh dấu, thì phiên bản sẽ tự động cập nhật “Kiểm tra việc cập nhật” – khi nhấn vào thì bắt đầu việc kiểm tra phiên bản mới hơn, cửa sổ được mở ra với dòng “Kiểm tra việc cập nhật” (nút “Hủy bỏ” có thể hủy quá trình này). Nếu phiên bản mới không có, thì sẽ xuất hiện cửa sổ“Terminal giao dịch” với dòng “Thành công. Không có phiên bản mới” và kế tiếp cần nhấn nút “ok”.

  Phần «Các tín hiệu» với bảng:

  • «Xóa các tín hiệu hoàn thành thông qua:» với việc lựa chọn giai đoạn thời gian từ danh sách có sẵn;
  • «Số lượng tối đa của các cửa sổ» với việc chọn từ danh sách có sẵn.

   

  Phần “Xuất” đối với chi tiết đầu ra của cửa sổ thông tin trong tập tin ( định dạng với việc mở rộng .csv): “Fields Separator:” – bảng phân chia(bảng hoặc dấu chấm phẩy ); “Separator replacement:” – thay thế phân chia; “Decimal separator:” – dấu hiệu chia các phần từ số thập phân.

  đánh dấu tách toàn bộ bên trong các số thập phân

   

  Cũng như trong mục «Miscellaneous» người dùng có thể đóng các hộp thoại của kết quả giao dịch và việc đóng cảnh báo về việc ứng dụng mẫu biểu đồ gồm indicator và/hoặc các đối tượng đồ thị, được đánh dấu cạnh với các bảng tương ứng.

  Sau khi thay đổi cài đặt, kế tiếp nhấn nút “Ok” (để mà bắt đầu thấy kết quả có thể nhấn “Chấp nhấn”).