img
Giao dịch theo giá người môi giới (broker price)

Deal by Broker's Price

Trong trường hợp giá thay đổi quá nhanh thì người sử dụng có thể nhận câu trả lời của Broker là giá đã thay đổi, bạn không thể thực hiện giao dịch với giá cũ. Trong trường hợp đó sẽ hiện ra một cửa sổ gọi là “Broker price”. Ở trong cửa sổ đó bạn sẽ thấy những dòng không thay đổi; cặp ngoại tệ, số lượng được tính theo ngoại tệ thứ nhất và chế độ Lock.

Lời mời của Broker sẽ giới hạn trong một khoảng thời gian. Trong cửa sổ đó bạn sẽ thấy thời gian còn lại để quyết định. Nếu thời gian đã hết thì bạn sẽ thấy dòng chữ “Price has expired”.

Trong cửa sổ đó sẽ có hai lựa chọn “Broker price Sell” hoặc “Broker price Buy”, bạn có thể tùy ý quyết định mua hoặc bán.

Nếu hết thời gian thì sẽ xuất hiện nút “Cancel” để thoát khỏi cửa sổ đó (nút “Broker price Sell/Buy“ sẽ bị khóa).