img

Trading

Công việc chính của Terminal là chuẩn bị và thực hiện các giao dịch. Để thực hiện các bài toán đấy, chúng ta có thể dùng các lệnh như sau.

Chúng ta gọi lệnh là các mệnh lệnh của người sử dụng để thực hiện giao dịch. Chúng ta có những lệnh như sau: Lệnh thị trường (làm việc theo giá thị trường) và không thị trường (chờ đợi). Chúng ta có thể kết nối hai lệnh này với lệnh Take-profit và Stop-loss.