img

Page Settings

Thiết lập các thông số trong hộp thoại với tiêu đề “ Cài đặt trang in”

Hộp thoại được mở thông qua :

  • Danh mục của Terminal thương mại, bằng cách ấn: Tập tin/ Thông số trang.
  • “Xem trước khi ấn”

Trong hộp thoại, bạn có thể thiết lập các tham số sau:

  • Kích cỡ trang giấy và giấy nguồn
  • Định hướng trang: “Portrait” hay “ Landscape”
  • Kích thước lề
  • Máy in

Đặt lề giấy và mặc định trang giấy sẽ được lưu giữ trong phần đăng nhập cài đặt. Dưới đây là những thông số được áp dụng theo mặc định:

  • Định hướng: Portrait
  • tất cả các lề: 15mm