img

Print Preview Mode

Trước khi in, bạn có thể thực hiện việc xem tất cả tài liệu in trong cửa sổ “ Xem trước khi in”. Chỉ có một bản in có thể được mở ngay lập tức. Nếu lệnh :Xem trước khi in” được chọn khi một trong những cửa sổ này sau đó được mở, sau đó nội dung sẽ được thay thế với các dữ liệu của các cửa sổ mới.

Phía trên cùng cửa sổ có thanh công cụ cho phép xem trước để kiểm soát chế độ in ấn và các tham số :

  • “In”: In tài liệu
  • “ Thiết lập giấy in”, Thiết lập các thông số giấy in
  • “>”: Về đến trang tiếp theo
  • “(+)”: Tăng quy mô
  • “(-)”: Giảm quy mô
  • Thiết lập các thông số sử dụng theo các lựa chọn “Rộng”, “Cao” , “Trang giấy“
  • Đóng: đóng cửa sổ xem trước khi in

Việc thiết lập các thông số nhân rộng sẽ được lưu trong các thiết lập của đăng nhập.