img

Lock Mode

Kết quả sau khi thực hiện lệnh thì sẽ mở vị trí giao dịch. Mỗi vị trí được mở ra được tính theo giá trị ngoại tệ thứ nhất, nghĩa là sự định giá ban đầu sẽ được tính là ngoại tệ thứ nhất theo cặp đôi ngoại tệ, số lượng có thể thay đổi và được kí hiệu là Volume1. Nếu bạn đã mở vị trí với số lượng V1 và sau đó lại mở tiếp vị trí mới cùng loại ngoại tệ đó thì kết quả sẽ phụ thuộc vào lệnh Lock. Và chế độ này chỉ làm việc trong khi thực hiện lệnh; những vị trí đã mở trước đó sẽ không có khả năng này.

Nếu bạn không chọn chế độ Lock thì khi mở vị trí theo lệnh thứ hai thì tổng của vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai sẽ được cộng với nhau, và sẽ tạo ra một tổng. Khi đó sẽ tính theo giá trị tuyệt đối giữa hai tổng đó, và sau đó xu hướng sẽ tùy thuộc về số tổng cuối. Cách thức này thường được gọi là mức thăng bằng giao dịch.

Nếu Lock đã được chọn, thì hai số đó sẽ không bao giờ được cộng với nhau.