img
Đặt và thay đổi lệnh Take-profit và Stop-loss

Orders Take-Profit and Stop-Loss. Mode “Trailing Stop Distance”

Đối với vị trí mở hoặc lệnh chờ đợi chúng ta có thể đặt hoặc sửa đổi với những lệnh (lệnh hoãn) với tên gọi là Take-profit và Stop-loss. Đó là những lệnh rất gắn bó với lệnh thị trường, và chỉ có thể tồn tại khi vị trí đó mở.

Lệnh Take-profit được đặt giá cao hơn giá mua và thấp hơn bán và lệnh đó được gọi là lệnh giới hạn. Lệnh Stop-loss được đặt giá thấp hơn giá mua và cao hơn giá bán và lệnh đó được gọi là lệnh dừng.

Được đặt hoặc thay đổi các lệnh đi kèm này trên những lệnh chờ đợi thì chúng ta có thể dùng qua cửa sổ “Orders”.

Để đặt hoặc thay đổi các lệnh đi kèm này trên những vị trí mở chúng ta có cửa sổ chuyên dụng gọi là “Position orders dialog”. Cửa sổ này có thể mở qua menu ở trong dòng những vị trí mở trong cửa sổ “Open positions” với nút “Position orders”.

Cửa sổ cho phép:

  • cài đặt lệnh (một hoặc cả hai);
  • thay đổi giá của lệnh;
  • hủy bỏ lệnh đã cài đặt trước (một hoặc cả hai).

Trong đó có những dòng không thay đổi:

  • tên của cặp ngoại tệ;
  • Deal # - số của vị trí mở từ server;
  • Volume1: -số lượng ngoại tệ thứ nhất;
  • Volume2: - số lượng ngoại tệ thứ hai;
  • Open rate: - giá khi mở vị trí;
  • Current rate: - giá hiện tại;
  • Open time: - thời gian mở vị trí.

Trước đó sẽ là dòng để thay đổi. Người dùng có thể đánh dấu vào ô “Stop loss”, đặt hoặc thay đổi giá của lệnh đó. Cũng như vậy đối với dòng “Take profit”.

ấn nút “OK” để nhận trả lời từ server. Cửa sổ sẽ tự động đóng sau khi nhận câu trả lời từ server. Ấn nút “Cancel” để thoát.

Những lệnh này không được đặt quá gần với giá của thị trường. Khoảng cách ngắn nhất sẽ được quy định bởi server. Thường thì khoảng cách đó bằng “Spread”.

Khi nào giá của cặp ngoại tệ đạt đến bằng giá của Take-profit hoặc Stop-loss thì lệnh đó sẽ được thực hiện.

Trong cửa sổ “Orders” mỗi lệnh có giá trị riêng được viết trong cột “Type”, với giá trị của lệnh “Stop loss” hoặc là “Take profit”.