img

Charts history management

Để quản lý cơ sở dữ liệu của biểu đồ lịch sử được lưu giữ trên máy tính, bạn có thể áp dụng các tùy chọn sau:

 • “Hồi phục” chức năng. Nhấn chuột phải trên biểu đồ cửa sổ và nhấn vào dòng “Hồi phục”, bạn có thể loại bỏ cơ sở dữ liệu từ tất cả các dữ liệu của biểu đồ được chọn lựa.
 • Thông qua “Điều chỉnh” - Terminal- Khác, bạn có thể thiết lập các thông số sau:
 • Trong “Độ sâu lịch sử biểu đồ, Bar” bạn có thể thiết lập số lượng bar lớn hơn, bằng 100 đến không giới hạn.
 • Sử dụng tùy chọn “Thực hiện thu nhỏ”, bạn có thể thiết lập thông số tại những thời điểm biểu đồ lịch sử như:
 • “Sau khi cắt kết nối với server” - cơ sở dữ liệu giảm sẽ được thực hiện tự động khi bạn nắg kết nối hoặc đóng chương trình;
 • Trước kết nối với server- cơ sở dữ liệu giảm sẽ được thực hiện sau khi kết nối vào Terminal thương mại đã được thiết lập.
 • Chỉ điều khiển bằng tay- Việc giảm sẽ không thực hiện tự động, nhưng nó thể có thể được làm bằng tay (trước đó đã thiết lập ở “Độ sâu lịch sử”
 • Thu nhỏ lịch sử biểu đồ đến độ sâu cần thiết”. Thông qua việc nhấn nút này, bạn có thể giảm bớt đồ họa lịch sử cho đến lựa chọn độ sâu. Nếu không giới hạn độ sâu đã được lựa chọn (“không giới hạn”), thiì các nút sẽ bị vô hiệu hóa.
 • Thông qua việc nhấn “Xóa tất cả lịch sử” bạn có thể gỡ bỏ hoặc “hồi phục” cơ sở dữ liệu tập tin đó, và tái nạp tối thiểu thông tin cần thiết cho biều đồ mở cửa sổ

Trong khi làm giảm cơ sở dữ liệu của một số biểu đồ, hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu sau đây thì hộp thoại sẽ xuất hiện:

 • “Lịch sử giảm”
 • “Tiến trình bar”
 • Các “hủy bỏ” cho phép hủy bỏ tiến trình.

Trong khi cập nhật, những thông tin của một biểu đồ hộp thoại không xuất hiện.