img

Alerts

Cửa sổ "Cảnh báo" được gọi qua menu "Hình thức".

Cài đặt âm thanh cảnh báo Cảnh báo (Alert), có thể hiện thông tin lên màn hình, có thể mở cửa sổ "Cảnh báo" qua menu chuột phải, sau đó chọn phần "Thêm cảnh báo".

Qua menu chuột phải từ những cửa sổ "Định giá hiện tại", "Những vị trí mở", "Lệnh", "Biểu đồ" có thể đặt lệnh qua "Thêm cảnh báo".

Qua cửa sổ "Cảnh báo" có thể điều chỉnh, xóa, tạm dừng và hoạt động lại.

Đặt cảnh báo có thể thực hiện qua 3 bước (hoặc 2 bước tùy vào loại cảnh báo).

Bước 1. Chọn Sự kiện cho từng kiểu cảnh báo:

• Kết nối lại với server;
• Mất kết nối với server;
• Short margin;
• Đã đạt đến mức bảo đảm lựa chọn;
• Quy đổi vốn đã thực hiện;
• Lệnh thực hiện;
• Thực hiện Trailing-Stop;
• Xử lý lệnh;
• Đã đạt đến mức giá lựa chọn;
• Thay đổi giá;
• Đã đạt đến mức P/L vị trí lựa chọn;
• Đồng hồ cảnh báo.

Bước 2. Hãy đặt chính xác Điều kiện và những thông số cho sự kiện.

Bước 3. Hãy đặt thông số chính cảnh báo:

• Hiện tin nhắn lên màn hình;
• Chọn file âm thanh;
• Hãy đặt số lần lặp lại và thời gian lặp lại lệnh cảnh báo;
• Kết thúc cảnh báo ngay sau lần đầu tiên thực hiện lệnh cảnh báo;
• Kết thúc sau khoảng thời gian cài đặt (từ lúc đặt).