img

How to Set Indicators

Lệnh "Set indicator" sẽ mở ra cửa sổ "Set indicator", cửa sổ "Set indicator" được chia ra làm hai phần - "Available indicators:" và "Indicator targets:".

Phần thứ nhất chứa những danh sách chỉ thị; phần thứ hai cho xem những chỉ thị đang sử dụng trên biểu đồ dạng cây (tree). Phía trên là tên dụng cụ kinh tế, bên dưới là những chỉ thị đang sử dụng.

Người dùng đánh dấu chỉ thị cần ở phần thứ nhất và tên dụng cụ hoặc chỉ thị ở phần hai. Có chỉ thị có thể xây dựng trên những chỉ thị khác (trong trường hợp đấy đánh dấu chỉ thị ở trong dòng "Indicator targets:").

Sau đó ấn nút “Ok” (hoặc “Cancel” để hủy bỏ) và mở cửa sổ để ghi thông số cho chỉ thị.

Sau khi ghi thông số chỉ thị, ấn “Ok” và chỉ thị sẽ được vẽ lên biểu đồ.