img

Using templates

Khuôn mẫu- đây là tập hợp các cài đặt đối với các đối tượng mặc định. Các mẫu được cài đặt cho các đối tượng và được dùng đối với các nhóm quy định nhanh chóng. Các mẫu có thể được ứng dụng khi tạo các đối tượng mới hoặc đối với việc thay đổi cài đặt đang thực hiện.

Trong Terminal giao dịch có thể sử dụng các mẫu cho các loại đối tượng sau:

 • Các không gian làm việc
 • Các biểu đồ
 • Các cài đặt màu và phông chữ

Tất cả các mẫu cũng có thể phân loại như sau:

 • Mặc định: các chuyên gia đã soạn thảo các chương trình mẫu.
 • Sử dụng: tạo các mẫu cho người sử dụng.

Trong nhiều trường hợp, khi các mẫu được ứng dụng vào việc tạo mới hoặc thay đổi tính năng bất kỳ của đối tượng, không có sự liên hệ giữa các đối tượng và mẫu không xuất hiện..v.v…thì trong mẫu kế tiếp sẽ được thay đổi trên các đối tượng cho việc được ứng dụng vào mẫu này, và không ảnh hưởng thay đổi mẫu.

Các mẫu không gắn kết đến tên đăng nhập và không nằm trong không gian làm việc.

Các mẫu không gắn kết đến tài khoản. Mẫu, loại bất kỳ được tạo trên các cơ bản cài đặt của 1 tài khoản, có thể ứng dụng vào tài khoản khác ( trong trường hợp này, nhiều yếu tố của mẫu sẽ không được tạo lại khi sử dụng từ tài khoản khác).

Các tính chất của mẫu định sẵn

Bao gồm việc phân bố của Terminal giao dịch gồm tập hợp nhiều mẫu có sẵn. Những mẫu này có sẵn tên trong chương trình.

Các mẫu định sẵn có thể:

 • Thay đổi
 • Giấu

Các mẫu định sẵn không thể :

 • Tạo
 • Đổi tên
 • Xóa

Người sử dụng có thể thay đổi cài đặt của các mẫu. Chương trình có khả năng khôi phục các trạng thái ban đầu của các mẫu mặc định.

Trong Terminal gồm các cài đặt định sẵn đối với tất cả loại mẫu:

 • Các mẫu của không gian làm việc
 • Các mẫu của biểu đồ
 • Các mẫu của màu và phông chữ

Tính chất mẫu của người sử dụng

Trong Terminal, cùng với việc định sẵn, có thể ứng dụng vào mẫu của người sử dụng.

Mẫu sử dụng có thể:

 • Tạo
 • Thay đổi
 • Đổi tên
 • Xóa
 • Giấu