img

Workspaces of login

Không gian làm việc- là toàn bộ tất cả các thiết lập chương trình với tên đăng nhập. Trong không gian làm việc không bao gồm các chế độ của tên đăng nhập khác, cũng như các thiết lập chung cho toàn bộ chương trình.