img

Colors and fonts templates

Mẫu thiết lập phông chữ và màu gồm các chế độ phông chữ và màu cho tất cả các yếu tố giao diện được sử dụng trong chương trình. Mẫu phông chữ và màu có thể sử dụng và đồng thời thay đổi màu và phông chữ cho tất cả các cửa sổ mở, cũng như thay đổi màu và phông chữ của cửa sổ cụ thể hoặc các yếu tố của cửa sổ.