img

Workspace templates

Mẫu không gian làm việc cho phép bạn sử dụng khi các chế độ của cấu hình Terminal giao dịch ở các máy tính và tên đăng nhập khác nhau. Ngoài ra, Terminal giao dịch đi kèm với một số mẫu không gian làm việc được xác định trước, có thể được sử dụng để chế độ cấu hình nhanh chóng theo ý muốn của bạn.