img

How to add a new workspace

Để thêm không gian làm việc mới của tên đăng nhập hiện tại, cần phải sử dụng hộp thoại “Thêm không gian làm việc”, theo các phương thức sau:

  • Thêm một không gian làm việc trống.
  • Thêm một mẫu không gian làm việc.

Hộp thoại có thể mở ra theo 1 trong các phương pháp sau:

  • Ở cửa sổ “Mới...” từ hộp thoại“Không gian làm việc”.
  • Ở nhóm danh mục chính “Tập tin / Không gian làm việc / Thêm không gian làm việc mới...”

Đồng thời, không gian làm việc mới thường được thêm khi thực hiện:

  • Mở tài khoản mới
  • Thêm tên đăng nhập hiện tại.