img

How to delete a workspace

Xóa không gian làm việc của tên đăng nhập có thể thực hiện nhờ hỗ trợ của hộp thoại “Không gian làm việc

Có thể xóa bất cứ không gian làm việc của tên đăng nhập, ngoại trừ không gian làm việc hiện tại.