img

How to rename a workspace

Đổi tên không gian làm việc của tên đăng nhập có thể thực hiện với sự hỗ trợ của hộp thoại “Không gian làm việc”. Để đổi tên không gian làm việc, cần phải chọn không gian làm việc trong danh sách và nhấn nút “Đổi tên”.