img

How to set up a workspace

Khi kết nối với hệ thống giao dịch, trong hộp thoại tên đăng nhập và mật mã người sử dụng cần chọn 1 trong số tên đăng nhập của không gian làm việc mà sẽ được sử dụng khi kết nối.

Ngoài ra, có thể chuyển sang không gian làm việc khác của tên đăng nhập. Để chuyển đổi giữa các không gian làm việc của tên đăng nhập cần vào danh mục chính “Tập tin / Không gian làm việc”. Trong phần này, tất cả không gian làm việc của tên đăng nhập được liệt kê chi tiết. Để mà chuyển đổi sang bất kỳ không gian làm việc nào, cần phải chọn danh mục chính tương ứng với các không gian làm việc.